Category Archives: arkeologi

Gravfunn ved Vinstervatn

Arkeologiske undersøkelser langs Vinstravassdraget har nylig avdekket en grav ved Vinstervatn. De fant en samling av jerngjenstander i en steinsatt ring nesten helt nede ved vannet. Gravgodset består av 12 pilspisser, 2 kniver, spydspiss, saks, skinnskraper og pren. Funnet kan dateres typologisk til ca. 500 e.Kr. For sikrere datering og nærmere opplysninger må vi vente på rapporten med analyseresultatene.

Både funnstedet på høyfjellet og sammensetningen av gravgods tyder på at dette er en såkalt fangstmarksgrav. Graver i både Norge og Sverige inngår i kategorien fangstmarksgrav. Det de har til felles er at de ligger (mer eller mindre) høyt til fjells, langt til skogs, og ofte ved vann og elver. Flere arkeologer, blant annet Inger Zachrisson og Jostein Bergstøl, har knyttet dem til et samisk fangstfolk.

Når det gjelder gravfunnet ved Vinstervatn finnes det flere andre fangstmarksgraver i nærliggende områder, så årets gravfunn glir rett inn i fortellingen om «de evige fangstmarker» i Sør-Norge»!

Jerngjenstandene som ble funnet i graven ved Vinstervatn (skjermdump fra NRK nett-TV).

Jerngjenstandene som ble funnet i graven ved Vinstervatn (skjermdump fra NRK nett-TV).

Jostein Bergstøl viser fram funnstedet for graven. Vinstervatn i bakgrunnen (skjermdump fra NRK nett-TV).

Jostein Bergstøl viser fram funnstedet for graven. Vinstervatn i bakgrunnen (skjermdump fra NRK nett-TV).

Se innslag fra NRK1: Distriktsnyheter Østnytt 21.08.14

Se også «Arkeologi langs Vinstravassdraget» på Facebook

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under arkeologi

Sørsamisk fangstmark brer om seg i media

Frans-Arne Stylegar, fylkeskonservator i Vest-Agder fylkeskommune, har skrevet en flott formidlingsartikkel om sporene som tyder på en samisk bosetning i Sør-Norge i eldre tid:

Bondebygd og fangstmark i vikingtiden

Artikkelen bygger først og fremst på Inger Zachrissons, Jostein Bergstøls og min egen forskning.
Publisert mandag 29. oktober 2012, både på bloggen hans «Arkeologi i nord» og i papirutgaven av Klassekampen.

NRK var tidlig ute med å videreformidle innholdet:

Samiske bosettinger mye lenger sør i Norge enn tidligere antatt

Faksimile fra NRK.no 29.10.12

Legg igjen en kommentar

Filed under arkeologi, Formidling, Historieproduksjon, sørsamisk

Nytt forskningsprosjekt om norrønt og sørsamisk grenselandskap!

«Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenselandskap» er tittelen på et nytt forskningsprosjekt i regi av NIKU – Norsk Institutt for Kulturminneforskning. Prosjektet startet opp nå i 2012 og skal gå over tre år. Det finansieres av Norges forskningsråd og ledes av arkeolog Dr. Hilde Rigmor Amundsen.

Prosjektet jobber med å besvare 3 problemstillinger:

  • Hvilke langsiktige kulturelle og sosiale prosesser har virket i konstruksjon og opprettholdelse av studieregionen som et samisk og nordisk grenseområde?
  • Hvordan fungerer organiseringen av kulturminnevernet i forhold til registrering, bevaring, verditilskriving og forståelse av etnisk ulike kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap?
  • Hvordan kan en pluralistisk, mangfoldig og til en viss grad kontroversiell og omdiskutert fortid formidles gjennom lokale og regionale museer og av andre relevante aktører?

Særlig de to siste synes spesielt viktige. Samisk forhistorie i Sør-Norge og Mellom-Sverige har vært gjenstand for forskning i den del år, men interessen utenfor akademia er vel så stor som innad. Det er nok i stor grad fordi det handler om spørsmål knyttet til identitet og tilhørighet. At det nå er satt i gang et prosjekt som skal vurdere og utvikle modeller for hvordan en sammensatt fortid skal forvaltes og formidles er derfor av stor beydning.

Bilde hentet fra Trysil/Engerdal museums hjemmeside: http://museumssenteret.no/

Blokkodden villmarksmuseum er en del av Trysil/Engerdal museum. Det er et friluftsmuseum som viser både norsk og samisk utnyttelse av utmarka i Engerdal fra 1600-tallet og opp til i dag.

Legg igjen en kommentar

Filed under archaeology, arkeologi, etnisitet, Formidling, Forskning, Forvaltning, Kulturarv, Kulturhistorie, Kulturlandskap, Kulturminneforvaltning, Sørsamer, sørsamisk

Sesongens feltarbeid

I løpet av feltsesongen 2011 har jeg ikke hatt noen større utgravningsprosjekter, men jeg har fått reist litt rundt og sett på ulike kulturminner som er av interesse for prosjektet.

Blant annet har jeg vært inne i Vuludalen i Rondane nasjonalpark og sett på det store fangstanlegget for rein som ligger langs elva der. I tillegg til fangstsystemet er det et forholdsvis stort gravfelt der, samt en boplass. En utrolig flott dal med en spennende sammensetning av kulturminner! Gravene er såkalte fangstmarksgraver som finnes i store deler av de sørnorske fjellområdene, samt i skogsområdene i midtre Sverige. Vuludalen er ett av svært få steder hvor en boplass er funnet i tilknytning til slike graver.

Én av gravene i Vuludalen. De andre gravene ligger i skråningen og sletta på nedsida mot elva. Boplassen på platået på andre siden av elva. Foto: Hege Skalleberg Gjerde, Kulturhistorisk museum.

I Raudsjødalen i Tolga ligger det også flere interessante kulturminner, blant annet denne gammetuften:

Gammetuft i Tolga kommune, Hedmark. Foto: Hege Skalleberg Gjerde, Kulturhistorisk museum.

I Trysil var jeg blant annet på Lundkvassberget og så på denne spesielle lokaliteten:

Lundkvassberget. "Liggende høne" og en steinsirkel. Trysilfjellet i bakgrunnen. Foto: Hege Skalleberg Gjerde, Kulturhistorisk museum.

Er det en grav eller kanskje et offersted? Den runde steinsettingen er av de fleste tolket som en grav, men det kan ikke være særlig dypt med jord innenfor steinene da sirkelen ligger rett på berget og danner et platå mer enn en gravhaug. 

Det finnes utallige sagn og myter knyttet til denne lokaliteten, og det snakkes blant annet om «mannen i steinen». Ikke før solen laget skygger på steinens overflate skjønte vi at steinen selv var mannen, eller i alle fall et ansikt! :

Steinen på Lundkvassberget. Ansiktet trer tydelig fram når sollyset lager skygger på den. Foto: Hege Skalleberg Gjerde, Kulturhistorisk museum.

Dessuten har jeg vært og sett på denne flotte lokaliteten her:

Steinring. Tuft, grav eller offersted? Foto: Hege Skalleberg Gjerde, Kulturhistorisk museum.

En steinring med en liten steinsetting (steinkammer?) i midten. Den ligger høyt og fritt i fjellet, og i bildets siktlinje ses et lite vann uten tilførsel eller utløp (jf. Sáivu?) og en særegen fjellformasjon i bakgrunnen. Tilfeldig?

2 kommentarer

Filed under arkeologi, Feltarbeid, Kulturarv

Noe å lese på i jula?

Lesetips – artikkelen min i årets Viking:

Tilfeldig? Neppe. Finsk-ugriske smykker i Sør-Norge

 – om middelalderske anheng av bronse som tidligere er ignorert fordi de ikke passer inn i den vanlige forståelsen av arkeologisk funn i Sør-Norge. I Nord-Norge og Nord-Sverige kobles slike smykker til samiske kulturminner. Er det så bare tilfeldig at de er funnet også i Sør-Norge? Neppe…

Legg igjen en kommentar

Filed under arkeologi, samer, Sørsamer, sørsamisk

Tettpakket langhelg i Forollhogna og Røros

Det ble en innholdsrik og interessant langhelg i Rørostraktene onsdag 29/9 til søndag 3/10. I forbindelse med Sørsamisk kulturfestival (nå med nytt, sørsamisk navn: Raaste Rastah som betyr «på tvers av grensene») ble det arrangert både befaring av samiske kulturminner i Forollhogna nasjonalpark og sluttseminar for InterReg-prosjektet Saemieh Saepmesne (I det Samiske rommet).

Befaringen i Forollhogna nasjonalpark ble arrangert av Amund Haugen Steinbakken og Mattis Danielsen som de siste to sesongene har arbeidet med å registrere samiske kulturminner i nasjonalparken. De har både gjort nyregistreringer av tidligere registrerte kulturminner, samt funnet mange kulturminner som tidligere var ukjente. Særlig kulturminner fra historisk tamreindrift, som gammetufter, beingjemmer, kaldkilder, offerplasser osv. er blitt kartfestet (se foreløpig rapport her). Det var stor interesse både blant arkeologer og samer for å være med og se og lære, og NRK Sámi Radio/Oddasat var også med og laget et innslag.

Lars Aage Brandsfjell blir intervjuet av NRK under befaringen i Forollhogna nasjonalpark. Foto: Hege Skalleberg Gjerde

Registreringsprosjektet Saemieh Saepmesne har pågått siden høsten 2008 og presenterte denne helgen arbeidet som har blitt gjort på både norsk og svensk side av det sørsamiske området. Sammen med samiske tradisjonsbærere har det blitt registrert over 300 kulturminner i tillegg til at det er blitt foretatt intervjuer og gjennomgang av arkiver og skriftlige kilder. Nå er vi mange som gleder oss til at denne kunnskapen etter hvert blir publisert!

Åpning av sluttseminaret for Saemieh Saepmesne, Røros fredag 1. oktober 2010. Fra venstre: prosjektleder (norsk side) Erik Nordberg og prosjektleder (svensk side) Ulf Stefan Wilka. Foto: Hege Skalleberg Gjerde.

Legg igjen en kommentar

Filed under arkeologi, etnisitet, samer, Sørsamer, sørsamisk, Urfolk

Utgravning ferdig

Da er den arkeologiske undersøkelsen i Hol ferdig. I to uker jobbet vi på spreng for å få mest mulig informasjon ut av lokalitetene. En skulle alltid ønske at en hadde mer tid, men takket være god innsats fra flere frivillige arkeologer blir nå forståelsen av disse boplassene mye bedre enn den var bare for kort tid siden. Før det dras noen konklusjoner skal materialet gjennomgås og vurderes, kullprøver skal sendes til et laboratorium for datering osv.

Utgravning av en rund tuft i Urevassbotn, Hol. Fra venstre: Kristine Andreassen og Kjersti Tidemansen. Foto: Hege Skalleberg Gjerde.

Takk til:
Feltassistentene Altaire Harris, Kristine Andreassen, Anna Alexandra Myrer, Amund H. Steinbakken og Mattis Danielsen.
Illustratør  Hege Vatnaland (www.hegevatnaland.com)
Veileder Brit Solli
Frivillige arkeologer fra Buskerud fylkeskommune: Kjersti Tidemansen, Halldis Hobæk, Bernt-Egil Tafjord, Håvard Hoftun, Rolf Liafjell Bade, Annette Brede og Hanne Haugset.

Takk også til Norsk Arkeologisk selskap og Hol historielag for øknomisk støtte.

Se også Radio Hallingdal sin nettside for en liten reportasje fra Urevassbotn.

Legg igjen en kommentar

Filed under arkeologi, Feltarbeid