Category Archives: samer

Gratulerer med dagen!

Det er visst et helt år siden siste innlegg… i fjor på samme tid var jeg i Jokkmokk og feiret, men i år feirer jeg samenes nasjonaldag hjemme i Oslo i mammapermisjon.

Flott at jeg og andre ikke-samer inviteres av NRK Sápmi til å feire samenes nasjonaldag ved å pynte oss!

http://www.nrk.no/sapmi/slik-blir-du-_etnisk_-for-en-tier-1.11521674

Foto: Anne Berit Anti / Abanti

Foto: Anne Berit Anti / Abanti

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under etnisitet, samer

Tromsø-Gudbrandsdalen 1:1

Onsdag kveld sendte NRK1 dokumentaren ”Tilbakeslaget. Tromsø og de fem hersketeknikkene”.

Tromsø by. Stillbilde fra dokumentaren "Tilbakeslaget"

Tromsø by. Stillbilde fra dokumentaren «Tilbakeslaget»

Filmen tar opp situasjonen som oppstod i Tromsø i 2011 da spørsmålet om hvorvidt byen skulle innlemmes i det samiske språkforvaltningsområdet ble en del av den kommunale valgkampen. Opposisjonene var steile, og mye gammelt grums vellet opp til overflaten, særlig gjennom nettdebattene til lokalavisene (se også innlegg på denne siden:»What’s in a name…» 22.03.11).

Den ene hersketeknikken som trekkes fram i filmen er påføring av skam; at det var skamfullt å være av samisk slekt. I filmen fortelles det blant annet om hvordan det har vært vanlig å vektlegge historier om slektskap i det sørlige Norge. For eksempel forteller ei av de intervjuede i filmen at mange fortalte historier om røtter i Gudbrandsdalen og på den måten tonet ned det samiske og fremhevet det norske i familien.

Trodde de.

Ironisk nok synes det nå som mer og mer trolig at det også i Gudbrandsdalen har vært innslag av samisk kultur i eldre tider! Det tyder altså på at det er vanskelig å slippe unna sin samiske arv, og det bør jo heller ikke være noe mål.

Legg igjen en kommentar

Filed under etnisitet, Historieproduksjon, samer

Sørsamisk fangstmark brer om seg i media

Frans-Arne Stylegar, fylkeskonservator i Vest-Agder fylkeskommune, har skrevet en flott formidlingsartikkel om sporene som tyder på en samisk bosetning i Sør-Norge i eldre tid:

Bondebygd og fangstmark i vikingtiden

Artikkelen bygger først og fremst på Inger Zachrissons, Jostein Bergstøls og min egen forskning.
Publisert mandag 29. oktober 2012, både på bloggen hans «Arkeologi i nord» og i papirutgaven av Klassekampen.

NRK var tidlig ute med å videreformidle innholdet:

Samiske bosettinger mye lenger sør i Norge enn tidligere antatt

Faksimile fra NRK.no 29.10.12

Legg igjen en kommentar

Filed under arkeologi, Formidling, Historieproduksjon, sørsamisk

Tilbakeføring av samiske gjenstander

Min arbeidsgiver, Kulturhistorisk museum, har sammen med Norsk folkemuseum og Sametinget inngått en historisk avtale om å tilbakeføre ca 2000 samiske gjenstander til de seks museene som er under samisk forvaltning!

se NRK Sápmi: historisk avtale

Den samiske samlingen som nå befinner seg på Norsk folkemuseum var opprinnelig en del av Universitetets Etnografiske Museum (del av Kulturhistorisk museum fra 1999), men ble deponert på folkemuseet i 1951.

Avtalen om å tilbakeføre gjenstandene er gjort på bakgrunn av en utredningen BÅÅSTEDE – tilbakeføring av samisk kulturarv for Sametinget.

Legg igjen en kommentar

Filed under etnisitet, Formidling, Forvaltning, Kulturarv, Kulturhistorie, Kulturminneforvaltning, samer, Urfolk

Nytt forskningsprosjekt om norrønt og sørsamisk grenselandskap!

«Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenselandskap» er tittelen på et nytt forskningsprosjekt i regi av NIKU – Norsk Institutt for Kulturminneforskning. Prosjektet startet opp nå i 2012 og skal gå over tre år. Det finansieres av Norges forskningsråd og ledes av arkeolog Dr. Hilde Rigmor Amundsen.

Prosjektet jobber med å besvare 3 problemstillinger:

  • Hvilke langsiktige kulturelle og sosiale prosesser har virket i konstruksjon og opprettholdelse av studieregionen som et samisk og nordisk grenseområde?
  • Hvordan fungerer organiseringen av kulturminnevernet i forhold til registrering, bevaring, verditilskriving og forståelse av etnisk ulike kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap?
  • Hvordan kan en pluralistisk, mangfoldig og til en viss grad kontroversiell og omdiskutert fortid formidles gjennom lokale og regionale museer og av andre relevante aktører?

Særlig de to siste synes spesielt viktige. Samisk forhistorie i Sør-Norge og Mellom-Sverige har vært gjenstand for forskning i den del år, men interessen utenfor akademia er vel så stor som innad. Det er nok i stor grad fordi det handler om spørsmål knyttet til identitet og tilhørighet. At det nå er satt i gang et prosjekt som skal vurdere og utvikle modeller for hvordan en sammensatt fortid skal forvaltes og formidles er derfor av stor beydning.

Bilde hentet fra Trysil/Engerdal museums hjemmeside: http://museumssenteret.no/

Blokkodden villmarksmuseum er en del av Trysil/Engerdal museum. Det er et friluftsmuseum som viser både norsk og samisk utnyttelse av utmarka i Engerdal fra 1600-tallet og opp til i dag.

Legg igjen en kommentar

Filed under archaeology, arkeologi, etnisitet, Formidling, Forskning, Forvaltning, Kulturarv, Kulturhistorie, Kulturlandskap, Kulturminneforvaltning, Sørsamer, sørsamisk

What’s in a name? That which we call Romssa

Debatten om hvorvidt Tromsø skal innlemmes i samisk språkforvaltningsområde bugner av språklig intoleranse og ubegrunnet frykt for at byen ikke kommer til å lukte like godt under et annet navn. Er det, slik Shakespeares Juliet hevder, likegyldig hvilke navn vi bruker på tingene rundt oss?

Romssa og/eller Tromsø?

Språk er et blant de viktigste maktmidlene som finnes. Fornorskingsprosessen av samene er et godt eksempel på hvordan Den norske stat nesten klarte å utradere alle de samiske språkene i Norge, og med dem de samiske identitetene. Språk og identitet henger tett sammen, siden det å kunne sette ord på ting, følelser, situasjoner osv. er essensielt i det å definere seg selv. Inntil for kort tid siden (og fortsatt for noen) var det imidlertid følelsen av skam som først og fremst ble forbundet med samiske språk, og resultatet ble at de samiske språkene nærmest døde ut. I dag er situasjonen fortsatt svært kritisk for både sørsamisk og lulesamisk, mens antallet som behersker og bruker nordsamisk har økt en del. Regjeringen arbeider stadig for å styrke de samiske språkene (Handlingsplan for samisk språk). Det skulle bare mangle.

Debatten i Tromsø viser at det å gi samiske språk større plass i norsk offentlighet oppfattes som truende på en ikke-samisk befolkning. Romssa er altså ikke «bare et navn». Romssa rommer både frykt, hat, undertrykkelse, dårlig samvittighet, rettferdighet og mye mer. Mest av alt rommer det forhåpentligvis maktbalanse.

06.04.2011:

Afenposten tester Oslo kommunes («søringenes»?) holdninger til å innlemmes i samisk språkforvaltningsområde:

Ole Magnus Rapp i Aftenposten onsdag 6. april 2011

Hvordan skiller situasjonen i Oslo seg fra den i Tromsø? Er det riktig å sidestille samer og pakistanere i denne saken (samisk er f.eks. et offisielt språk i Norge, mens pakistansk ikke er det)? Vil Oslo og samene i Oslo være tjent med et slikt vedtak? Hvilket av de samiske språkene skulle i så fall blitt brukt i hovedstaden – sørsamisk, lulesamisk eller nordsamisk?

1 kommentar

Filed under etnisitet, Flerkulturell, samer, Språk

Samenes nasjonaldag / Sámi álbmotbeaivi(nordsamisk) / Sæemiej heevehttimmie biejjie(sørsamisk)

Gratulerer med dagen, alle samer!

Det samiske flagget: formgitt av den samiske kunstneren Astrid Båhl fra Skibotn i Troms. Sirkelen er et sol- og månesymbol. Solringen er rød og måneringen er blå. Flagget har de tradisjonelle samiske fargene: Rødt, grønt, gult og blått.

Allerede i går, lørdag 5. februar, ble den samiske nasjonaldagen feiret over store deler av Norge (se hvordan dagen ble feiret HER), men det er dagen i dag, den 6. februar som er selve nasjonaldagen.

Samenes nasjonaldag ble feiret med flaggheising og frokost på Oslo rådhus 5. februar 2011.

Samenes nasjonaldag er felles for alle samer, uavhengig om de bor i Norge, Sverige, Finland eller Russland. I 1993 ble nasjonaldagen feiret for første gang, samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok. Dagen er til minne om det første samiske landsmøtet i Trondheim 6. februar 1917, som var første gang i historien samene var samlet for felles interesser over nasjonalstatsgrensene. Nord- og sørsamer fra Norge og Sverige samlet seg til et stort møte for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger. Elsa Laula Renberg stod bak både ideen om og virkeliggjørelsen av møtet som samlet over hundre deltakere, derav en stor del kvinner. Hun grunnla den første samiske kvinneforeningen på norsk side, og initierte til det første samiske møtet 6.-9. februar 1917 (Kilde: Sametinget).

Både «samefolkets dag» og «samisk folkedag» har blitt brukt som norsk betegnelse på denne dagen. Det er som følge av direkte oversettelse av den samiske benevnelsen sámi álbmotbeaivi. Sametinget bruker imidlertid offisielt benevnelsen «samenes nasjonaldag» (se Sametinget om bruken av begrepet nasjonaldag). Begrepet nasjon blir her brukt av Sametinget slik det også blir brukt i internasjonalt urfolksarbeid der «nasjon» er ett folk, definert som en gruppe mennesker som føler seg som en enhet på grunn av felles historie og kultur, oftest også felles språk. Det er altså fellesskapet som vektlegges og ikke ordets tilknytning til nasjonalstater. Bruken av begrepet nasjonaldag forutsetter derfor ikke en egen samisk stat.

1 kommentar

Filed under etnisitet, heritage, indigenous people, samer, Sámi, Urfolk